ติดตามเราบน     
ขั้นตอนการเสนอสินค้าและบริการ

ขั้นตอนการเสนอสินค้ามาจำหน่ายใน Umall  platform

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : BRAND  PARTNERSHIP , CUSTOMER SERVICE , BUSINESS DEVELOPMENT
รายละเอียด ลิงค์ดาวน์โหลด : สมัครเข้าร่วม สินค้า และ บริการ PARTNERSHIP  (Email : [email protected])
หลักเกณฑ์พิจารณาสินค้าที่ผ่านมาตรฐานมาวางจำหน่ายใน Umall platform

 1. สินค้า ที่มีใบรับรอง อย. / มอก. / สคบ./ เลขที่จดแจ้ง  , ธุรกิจบริการที่มีใบอนุญาต ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ
 2. ไม่ใช้สินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
 3. ไม่ใช่รายการสินค้าและบริการ ที่ต้องห้ามและสินค้าที่ถูกจำกัด อาทิเช่น ยารักษาโรค , ยาเสพติด โรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการ ต้องมีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจบริการประเภทนั้นๆ
 4. ไม่ใช่สินค้าและบริการที่มีอายุการจัดเก็บระยะสั้น/เน่าเสีย/แตกหักง่าย
 5. ไม่ใช่สินค้าและบริการที่ลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
 6. ไม่ใช่สินค้าและบริการที่มีการโฆษณาชวนเชื่อเกินความจริง
 7. ราคาตามมาตรฐาน
 8. แพคเกจจิ้งได้มาตรฐาน
 9. มีการจำหน่ายในแพลตฟอร์มอื่น อย่างต่ำ1เดือน

หลักเกณฑ์การนำสินค้ามาวางจำหน่ายใน Umall platform
สำหรับสินค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาด จะขอความร่วมมือ ดังนี้

 1. สินค้าอาหารเสริมและเครื่องสำอาง GP 40% ขึ้นไป
 2. กลุ่มสินค้าและบริการอื่นๆ GP 15 % ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและบริการ)
 3. เงื่อนไขความร่วมมือเป็นแบบ DROPSHIP ทั้งหมด
 4. มีหลักฐานการใช้หรือรีวิวจากผู้ใช้อย่างน้อย10คนขึ้นไป (เป็นผู้ใช้จริง)
 5. เมื่อนำสินค้าและบริการเข้ามาวางจำหน่ายในUmall platformภายในระยะเวลา3เดือน ต้องมียอดขายรวมกันมากกว่า100,000บาท/เดือน
 6. หากลูกค้าของUmall มีการร้องเรียนหรือมีข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการทางเจ้าของสินค้าและบริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

สำหรับสินค้าและบริการที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาด จะขอความร่วมมือ ดังนี้

 1. แบรนด์เนม แท้100%
 2. โดยตรงจากโรงงาน หรือ เจ้าของ
 3. ราคาตามมาตรฐาน
 4. มีบริการหลังการขาย
 5. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์พิจารณาสินค้า
 6. มีใบอนุญาตประกอบการประเภทนั้นๆ                                                                                                                                                                                                                                                               *** เอกสารแนบสัญญาสำหรับรูปแบบนิติบุคคล (บริษัท , ห้างหุ้นส่วน) :                                                                                                                                                                           1.หนังสือรับรองบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท                                                                                                                                                                                                                                 2. ภพ.20 พร้อมประทับตราบริษัท                                                                                                                                                                                                                                         3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม                                                                                                                                                                                                                         4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม                                                                                                                                                                                                                                     5. ใบอนุญาตประกอบการประเภทนั้นๆ                                                                                                                                                                                                                                           6. สำเนาบัญชีสมุดธนาคาร                                                                                                                                                                                                                                                          * หมายเหตุ : เอกสารทุกแผ่นลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                              *** เอกสารแนบสัญญาสำหรับรูปแบบ บุคคลธรรมดา :                                                                                                                                                                                                              1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม                                                                                                                                                                                                                          2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม                                                                                                                                                                                                                                     3. 3. สำเนาบัญชีสมุดธนาคาร                                                                                                                                                                                                                                                          * หมายเหตุ : เอกสารทุกแผ่นลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
แชร์  
Copyright © by Umall  All rights Reserved. 
เข้าชมวันนี้ 44
บริษัท Umall จำกัด สำนักงานใหญ่ 50/56 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130